1/2 Impact Gun

Can you operate a 1/2 Impact Gun? Want to connect people who do?

Open uri20150115 3 450vxn

1/2 Impact Gun