Scotchman Shear

Can you operate a Scotchman Shear? Want to connect people who do?

Open uri20140403 2 1fnfu5w

Scotchman Shear