Alton Davis has chosen to keep this information private.