Thomas Singleton has chosen to keep this information private.